بعد تعطیلی چند هفته والیبال،از این هفته برنامه والیبال کانون دوباره آغاز و در کنار برنامه فوتبال، دوباره شورونشاط را به جمع اعضای کانون برخواهد گرداند.