کلاسهای تابستانی به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. امتحان ریاضی و چشمه معرفت به پایان رسید و حال نوبت جشنواره پایانی علمی ورزشی رویش است . این جشنواره در دوبخش مسابقات چهارگانه هوافضا و مسابقات ورزشی برگزار خواهد شد .