برنامه کوهنوردی،بعد از ماهها تعطیلی، روز ۱۹شهریور با استقبال نوجوانان کانون آغاز گردید. در این برنامه ، نوجوانان کانون به قله ۲۳۱۰ متری سنبله صعود کردند.