برنامه والیبال و فوتبال اعضای جوانان مجموعه بعد از تعطیلات کرونایی دوباره آغاز گردید.