به همت واحد اردویی معاونت جوانان، دومین برنامه جهادی کانون در روستای مهرآباد ماهنشان برگزار شد. تعمیرات اساسی پشت بام مسجد روستا با کمک اهالی و تیم جهادی کانون انجام گردید.لازم به ذکر است که برنامه قبلی این گروه نیز سال گذشته و در یکی از روستاهای شهرسجاس در ساخت