اجرای برنامه های متنوع ورزشی، فوتبال،والیبال، تنیس روی میز، و ….و برگزاری مسابقات مختلف ورزشی از جمله وظایف این معاونت است.