اجرای برنامه های فرهنگی ،مذهبی،هیات هفتگی، کتابخانه کانون، مسابقات فرهنگی از جمله وظایف این معاونت می باشد. شما میتوانید آخرین رویداد ها و اخبار این معاونت را در ادامه ببینید.