نظرسنجی شماره ۲

نظرسنجی شماره ۱ مهلت تا اخر زمستان ۹۵

کدامیک از اردوهای بهار و تابستان بهترین از دید شما بوده است؟